windwaarde-stichting-logo

Over ons

Ontstaan

Op het moment dat bekend werd dat de zes bestaande windmolens vervangen gaan worden voor vier grotere windmolens, heeft een groep bewoners zich verenigd met als doel inspraak te krijgen op de uitvoering van de plannen. In overleg met de gemeente is er in 2018 een klankbordgroep opgericht, bestaande uit direct omwonenden van het windpark. Alle leden wonen in de Mariapolder en/of Strijensas. De klankbordgroep heeft zich ingezet om inspraak te krijgen op de plannen, uitvoering en het in gebruik nemen van het nieuwe windpark Oude Mol in de Mariapolder.

De inzet van de klankbordgroep heeft er voor gezorgd dat de windmolens geplaatst worden in een ruitopstelling. Dit geeft minder geluidsoverlast dan de oorspronkelijke lijnopstelling. 

Verder kon de klankbordgroep ook belangrijke punten  inbrengen, zoals het minimaliseren van slagschaduw en afspraken over nachtverlichting. De gemeente Hoekse Waard heeft een groot deel van de punten van de klankbordgroep opgenomen in de anterieure overeenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente.

 

Waarom zijn we een stichting begonnen

Het beheer en besteding van de compensatiegelden moet juridisch goed worden geregeld.

 

Stichting Windwaarde heeft zichzelf de volgende doelen gesteld: 

  1. Het vertegenwoordigen van de belangen van de omwonende bij de bouw en exploitatie van Windpark Oude Mol
  2. Ervoor zorgen dat compensatie gelden die vrijkomen uit de exploitatie van Windpark Oude Mol worden geïnvesteerd in het vergroten van de duurzaamheid en leefbaarheid van de Mariapolder en Strijensas

In 2018 heeft de klankbordgroep een voorstel gepresenteerd aan gemeenteraad van Strijen over de besteding van compensatiegelden die uit het gebruik van de windmolens vrijkomen. 

Op 29 maart 2021 is de klankbordgroep opgehouden te bestaan en is Stichting Windwaarde Mariapolder en Strijensas opgericht (Stichting Windwaarde of SWMS)

Visie van Stichting Windwaarde

Onze visie is om bij te dragen aan de energietransitie, leefbaarheid en duurzaamheid van de Mariapolder en Strijensas,  ter compensatie van de windmolens. Op deze manier werken wij aan een fijn dorp om in te wonen.

Missie van Stichting Windwaarde

Wij gebruiken windwaarde vanuit maatschappelijke betrokkenheid; innovatieve inzet is onze ambitie om Strijensas en Mariapolder meer toekomstbestendig te maken.

Bestuur Stichting Windwaarde

Robin Robart

Voorzitter

Marjon de Vries

Secretaris

Ben Boswinkel

Penningmeester

Theo Versluis

Bestuurslid

Ellen Kanters

Bestuurslid

Arno Meijer

Bestuurslid

Rony Doedijns

Bestuurslid

Robin Robart

Voorzitter

Toen ik in de krant las dat het bestaande windpark in Strijensas vervangen zou worden door nieuwe windmolens, vond ik dat ik actie moest nemen.  Ik voel mij verantwoordelijk om samen te werken aan duurzaamheid, maar niet volledig ten koste van onze mooie omgeving. Ik kwam er al snel achter dat we niet kunnen voorkomen dat er grote windmolens komen. Wel dat we invloed kunnen uitoefenen op bijvoorbeeld de locatie van de windmolens en de afspraken over slagschaduw en geluid. Ik ben trots op de stichting die we zijn geworden en onze slagkracht richting projectontwikkelaar en gemeente. Ik heb er zin in om samen met de bewoners van Strijensas het compensatiegeld op een goede manier te besteden voor onze lokale gemeenschap. 

Marjon de Vries

Secretaris

In het Kompas stond een artikel over Windmolenpark ‘de Oude Mol”. De windmolens in de Mariapolder werden vervangen en er werd  door de gemeente gevraagd om mee te denken. Dat de windmolens vervangen moesten worden was geen verrassing, bij het uitlaten van de hond hoorde je de molens piepen en kraken. De bouw van de huidige windmolens was eigenlijk erg langs mij heengegaan.

Ik vroeg mij af welke veranderingen er gingen komen en wat dit nu zou betekenen voor Strijensas en mijn mooie uitzicht op de Mariapolder. De afgelopen jaren heb ik Strijensas stiller zien worden en voorzieningen zien verdwijnen waardoor de samenhorigheid en gezelligheid afnam.

Met de compensatiegelden van windpark “de Oude Mol” kunnen we Strijensas meer aantrekkelijk te maken om in te wonen en te recreëren. Zo helpen we het klimaat en Strijensas en ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen.

Ben Boswinkel

Penningmeester

Mijn betrokkenheid met mijn woonomgeving heeft ervoor gezorgd dat ik bij de stichting betrokken ben geraakt.

Ik wil zo veel mogelijk proberen de meest gunstige omstandigheden rondom het windpark te krijgen voor Sas. De overleggen tot nu toe zijn heel constructief geweest, nu nog tijdens de bouw en het gebruik het beste voor Sas bereiken.

Theo Versluis

Bestuurslid

Als adviseur installatietechniek en duurzaamheid ben ik dagelijks bezig met het verduurzamen van gebouwen.

Ook ik ben gestart als bezorgde omwonende en heb de afgelopen jaren vooral alles gevolgd wat met de geluidproductie van de turbines te maken heeft.

 Nu Stichting WindWaarde is opgericht wil ik me inzetten voor de energietransitie en leefbaarheid van het dorp. 

 Een snelle energietransitie is belangrijk. We kunnen de klimaatdoelen alleen halen als we allemaal (bijna) energieneutraal wonen. Omdat ik hier ook in mijn werk dagelijks mee bezig ben, denk ik de Stichting op dit gebied te kunnen ondersteunen.

 Maar om te voorkomen dat Strijensas “het dorp met de turbines” wordt, is het naar mijn overtuiging voor ons minstens zo belangrijk dat het effect van de turbines gecompenseerd wordt door leefbaarheid verbeterende maatregelen zodat Strijensas het dorp blijft waar we graag wonen

Ellen Kanters

Bestuurslid

Toen bekend werd dat er vlak voor onze woningen grote windturbines zouden komen en er door de gemeente gevraagd werd om deelnemers voor een klankbordgroep tijdens dit traject, heb ik geen moment getwijfeld en me aangemeld. In de afgelopen jaren heeft de klankbordgroep het hele proces nauwgezet gevolgd, we hebben mee kunnen denken en kunnen bijdragen aan het tot stand komen van de anterieure overeenkomst waarin een aantal belangrijke afspraken voor de omwonenden konden worden opgenomen.

Inmiddels ben ik mede bestuurslid van stichting Windwaarde en wil me de komende jaren inzetten voor met name de leefbaarheid van Strijensas. Om te zorgen dat we -ondanks de mega windturbines die daar straks staan- een fijn en mooi buurtschap houden waar het plezierig wonen is. Ik hoop daar samen met de bewoners van Strijensas aan te kunnen bijdragen.

Arno Meijer

Bestuurslid

Het is van belang voor u als bewoners te weten dat de Stichting WindWaarde een adviserende en geen besluitvormende rol heeft richting de Gemeente HW en initiatiefnemer vanuit bewoners belangenbehartiging voor de nieuwe windmolens. De 4 hoge molens zullen zeker hun aanwezigheid claimen in ons dagelijks leven.

Hoewel ik eerder geprobeerd heb het huidige Windmolenpark tegen te houden in 1999 bleek dat vanuit landelijk energiedoelstellingen niet mogelijk en werd mijn bezwaar verworpen door Provinciale Staten. Ditmaal hebben wij in samenwerking met het bestuur van de Stichting, initiatiefnemer en Gemeente toegewerkt dat als deze windmolens er toch komen onder zo gunstige mogelijk omstandigheden met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden: andere opstelling en beperkende maatregelen voor geluid, nachtverlichting en slagschaduw.

Met opnieuw een gang naar Provinciale Staten in februari 2019 is door ons bezoek aan hen een amendement ingediend (A-658) en de wijziging van opstelling van de Windmolens gerealiseerd. Met de ondersteuning van VVD, D66, CDA, SGP&CU, PvDA en groep Zuid Holland om de gemeente en bewoners van de Mariapolder en Strijensas tegemoet te komen. Wij zijn ervan overtuigt dat de nu gekozen ruitopstelling het beste past in de omgeving.

De volgende stap is de verkregen compensatie te herinvesteren in de verduurzaming en energie-transitie op onze woonplekken.

Ik vertrouw erop dat ik, wij met bewoners, het bestuur, initiatiefnemers en de Gemeente de volgende succesvolle stappen kunnen zetten.

Rony Doedijns

Bestuurslid

Naar aanleiding van het besluit om de bestaande 6 windturbines te vervangen door 4 mega turbines in de Mariapolder in Strijensas heb ik mij als bewoner in de Mariapolder  ingezet om zo optimaal mogelijke voorwaarden te creëren voor de omwonende van het nieuw te realiseren windpark.

Samen met een aantal bewoners is het gelukt om de impact voor de omgeving zo te doen vormgeven dat de overlast van deze mega windmolen hopelijk beperkt blijft. Hoe dan ook zal de impact van deze 4 megaturbines groot zijn voor de direct omwonende en de inwoners van het dorp Strijensas.

Ik zal mij blijven inzetten om binnen de wettelijke kaders en richtlijnen de overlast zo beperkt en beheersbaar mogelijk te laten zijn. Ik hoop echt dat wij als inwoners met elkaar zullen optrekken in dit project en samen te werken aan duurzaamheid, leefbaarheid en energietransitie voor onze woonomgeving